"Dygden fruchtar ej för dagen: Misstänker aldrig ljuset, och befarar aldra minst äfwentyr då det får blifwa rådande."

Publikationer

Demokrati som en del av hållbar utveckling

- Initiativ för att främja nordisk debatt om demokrati


Anders Chydenius stiftelse Publikationer 5
Text: Juha Mustonen

Painotalo Välikangas
Karleby 2020
ISBN 978-952-99519-7-0 (häftad)
ISBN 978-952-99519-8-7 (PDF)
ISSN 1795-5297
Utgivningsdag 21.8.2020


Anders Chydenius -stiftelsen i samarbete med Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland vill främja en nordisk debatt om sambandet mellan demokrati och hållbar utveckling när vi bygger upp en framtid efter pandemin. Därför utger vi denna utredning av ombudet Juha Mustonen.

Ladda ner boken i pdf-format.


Öppenhetsarvet från Chydenius


Den andra december 2010 presenterade redaktör Juha Mustonen stiftelsens nya nätpublikationen i ett seminarium för Informationshetens dag i Helsingfors. Med denna publikation “Öppenhetsarvet från Chydenius – vad gör vi med det i dag?” önskar stiftelsen göra Anders Chydenius och hans tankar kända bland svenskar och finländare.

Informationsfrihetens dag har firats 2007 och 2008 med ett finsksvenskt seminarium i Helsingfors. Båda gångerna har seminarierna haft gästtalare från Sverige som har gett sina synpunkter på diskussioner om offentlighetsprincipen och pressfriheten inom Norden och EU.


Boken ingår anföranden av Niklas Ekdal, tidigare ledarskribent i Dagens Nyheter, och av Cecilia Malmström, tidigare EU-minister i Sverige.

Med anledning av Märkesåret 1809 arrangerades seminariet 2009 i Stockholm i form av ett samarrangemang mellan Anders Chydenius stiftelse, Helsingin Sanomats stiftelse och tidningen Dagens Nyheter. Den här boken ingår anföranden av Johan Hirschfeldt, tidigare justitiekansler och hovrättspresident, Jacob Söderman, vice ordförande i den finska riksdagens grundlagsutskott och Janne Virkkunen, chefredaktör och ordförande i Helsingin Sanomats stiftelse.

På initiativ av Anders Chydenius stiftelse sker firandet i Sverige och Finland den andra december - årsdagen av världens första offentlighetslag, den för Sverige och Finland gemensamma tryckfrihetsförordningen (1766). Denna förordning av kungen Adolf Fredrik ingår som en bilaga i den här boken.

Ladda ner boken i pdf-format.


The World's First Freedom of Information Act

Anders Chydenius' Legacy Today


Anders Chydenius stiftelse Publikationer 2
Redaktör Juha Mustonen
häftad, 103 s
ISBN 952-99519-2-2 (häftad)
ISBN 952-99519-3-0 (PDF)
ISSN 1795-5297
Art-Print Oy: Karleby 2006
Utgivningsdag 1.12.2006


År 2006 är det jämt 240 år sedan världens första offentlighetslag togs i bruk. I festskriften ingår en översättning till engelska av lagtexten, en artikel om hur lagen som Anders Chydenius arbetade för kom till, samt kommentarer om hur offentlighetsprincipen förverkligas i dagens Finland, inom EU och världen över.

Introduktion: Arvet efter Anders Chydenius idag


- Stiftelsens ordförande Gustav Björkstrand och ombud Juha Mustonen tecknar bakgrunden till festskriften och syftet med den. För att bevara minnet efter Chydenius är det enligt dem viktigt att diskutera hur offentlighetslagarna tillämpas nationellt samt hur offentlighetsprincipen förverkligas inom internationella organisationer.

Tryckfrihetsförordningen (1766)


- För översättningen till engelska står Peter Hogg. Skriv- och tryckfrihetsförordningen offentliggjordes den andra december 1766. Den innebar offentlig tillgång till officiella dokument samt slutet på den politiska censuren. Anders Chydenius betraktade tryckfrihetsförordningen som sin mest betydelsefulla framgång.

Anders Chydenius och bakgrunden till världens första offentlighetslag


- Professorn i idé- och lärdomshistoria vid Uleåborgs universitet, Juha Manninen, som för närvarande är medlem i Helsingfors universitets forskarkollegium, behandlar i sin artikel den nordiska offentlighetsprincipens ideologiska rötter, tryckfrihetsförordningens tillkomsthistoria och dess förutsättningar samt Anders Chydenius roll i beredningen av lagen under riksdagen åren 1765-66. Enligt Manninen är tankarna om tryckfrihet en del upplysningstidens arv. Samtidigt understryker han Chydenius roll som politisk förespråkare för lagen och hans betydelse för lagens formulering. Enligt Manninen var lagens praktiska konsekvenser föga omstörtande - däremot innebar den en ny politisk öppenhet samt medförde att offentlighetsprincipen kom att bli en del av nordisk rättspraxis.

Öppenhet demokratins kärna


- Finlands justitieminister Leena Luhtanen beskriver tillämpningen av den öppenhetspolitik inom EU som antogs under Finlands ordförandeskap i juni 2006. Enligt Luhtanen bidrar offentlig tillgång till dokument och öppenhet till att medborgarnas förtroende för myndigheterna stärks.

Öppenhet och offentlig tillgång till dokument i Finland


- Professorn i förvaltningsrätt vid Helsingfors universitet, Olli Mäenpää, som för närvarande är medlem av Högsta förvaltningsdomstolen, beskriver Finlands lagstiftning angående den offentliga tillgången till officiella dokument och officiell information. Mäenpää antar att en av de största utmaningarna för den nya lagen gäller dess användarvänlighet

Offentlig tillgång till dokument inom EU - informationsfriheten "kanske kan utöka den offentliga debatten"


- Den brittiska journalisten Tony Bunyan, redaktör för nätverket Statewatch, ger sin syn på hur förordningen om offentlig tillgång till dokument som antogs av EU år 2001 har förverkligats för såväl EU-parlamentets som kommissionens och Europarådets del. Enligt Bunyan förutsätter en lösning av demokratiunderskottet inom EU en ny öppenhetslag, som inte tillåter undantag på grund av myndighetsbeslut eller vetorätt för tredje land.

Den globala öppenhetsrörelsen 2006: 240 år efter den första offentlighetslagen ses offentlig tillgång till dokument som en mänsklig rättighet.
Thomas Blanton, direktör för arkivet för nationell säkerhet vid George Washington-universitetet i Förenta staterna, samt grundande medlem i redaktionen för portalen www.freedominfo.org, beskriver hur offentlighetspraxis brett ut sig under de senaste 40 åren. Han ser den som en motkraft till den växande statliga förvaltningen bl.a. i Förenta staterna. Blanton betraktar de internationella organisationerna som en ny utmaning; han ger fem motiveringar för sin tilltro till att utvecklingen inom dem går mot en allt större öppenhet. Enligt honom förebådar den amerikanska människorättsdomstolens beslut (11.10.2006), enligt vilket offentlig tillgång till dokument tolkas som en mänsklig rättighet, en nytolkning av de mänskliga rättigheterna. Avslutningsvis ger Blanton via ett urval nyheter exempel på de utmaningar öppenheten konfronteras med på olika håll i världen.


Beställ boken asiamies@chydenius.net
Ladda ner boken i pdf-format


Den gemensamma friheten

Anders Chydenius tankar i dagens värld


Anders Chydenius stiftelse
Publikationer 1
häftad, 238 s.
ISSN 1795-5297
ISBN 952-99519-0-6 (häftad)
ISBN 952-99519-1-4 (PDF)
Art-Print Oy: Karleby 2005
Utgivningsdag 7.4.2005Avsikten med boken är att samla föredrag och artiklar som skrivits under Chydenius jubileumsår 2003 i en volym, men här ingår också några texter som skrivits särskilt för den nya boken.

Innehåll:


Republikens President Tarja Halonen
Tal hållet vid huvudfesten under Anders Chydenius -jubiléet i Karleby 1.3.2003

Juha Manninen
Det öppna samhället - ett arv efter upplysningstänkaren Anders Chydenius

Anders Björck
Anders Chydenius och det öppna samhället

Gustav Björkstrand
Öppenhet och frihet

Pauli Kettunen
Samhället som styrs av samhället – en historisk synvinkel

Ilkka Niiniluoto
Frihet, jämlikhet och broderskap

Raija Julkunen
Liberalismen i vår tid

John Vikström
Frihet och ansvar. Anders Chydenius´ filosofi i vår tid

Beställ boken asiamies@chydenius.net
Ladda ner boken i pdf-format (4,6 MB)

Länkar


Anders Chydenius

Anders Chydenius Samlade skrifter

Läs mera