"Dygden fruchtar ej för dagen: Misstänker aldrig ljuset, och befarar aldra minst äfwentyr då det får blifwa rådande."

Pro gradu-stipendier för universitetsstuderande

Anders Chydenius stiftelse lediganslår härmed stipendier 1000 euro att sökas för avhandling pro gradu.

Anders Chydenius verksamhet och skrifter präglas av en fördomsfri mångsidighet. Han tog bland annat upp närings- yttrande- och religionsfriheten, frihandel, mänskliga rättigheter, tjänstefolkets ställning och öppenhet inom förvaltningen. I nutida termer kan hans intresseområden framför allt karakteriseras som politiska, ekonomiska och sociala grundläggande rättigheter. Många av dessa frågor är aktuella även idag.

Stipendier beviljas


1) för historisk forskning kring Anders Chydenius och hans miljö

2) forskning som fokuserar på de frågor i dagens samhälle som Anders Chydenius lade vikt vid. Här prioriteras frihet och ansvar inom marknadsekonomin samt öppenhet inom förvaltningen och "informationsfrihet" (Freedom of information). Inga begränsningar beträffande disciplinen inom vilken forskningen bedrivs.

Sänd in en fritt formulerad ansökning jämte följande bilagor: forskningsplan/beskrivning av ämnet för avhandlingen (2-4 sidor) samt utlåtande av handledaren för avhandlingen.

Stiftelsen fattar stipendiebeslut i juni och december.

Ansökningen bör vara stiftelsen tillhanda och adresseras till Anders Chydenius stiftelse, PB 567, 67701 Karleby / anu.m.rantamaki(at)jyu.fi. För närmare upplysningar, vänligen kontakta stiftelsens ombud Anu Rantamäki, e-post: anu.m.rantamaki(at)jyu.fi.

Beloppet för ett enskilt stipendium uppgår till 1000 euro. Hälften av beloppet eller 500 euro utbetalas så snart beslut fattats av stiftelsen. Det återstående beloppet utbetalas sedan avhandlingen granskats och godkänts vid universitetet.

+

Länkar


Anders Chydenius

Anders Chydenius Samlade skrifter

Läs mera