suomeksi | in englishNyheter
Artiklar
Lšnkar


Bakgrund och syfte
Organisation
Finansiering
Stödjare


Allmänt
Evenemang
Publikationer
Samlade skrifter
Stipender
Verksamhets
  berättelser

Vill du ha ytterligare
  information?
Anders Chydenius
- stiftelse
PB 567
67700 Karleby
Tel. +358 (0)6 829 4111
E-mail: asiamies@chydenius.net

Pro gradu-stipendier för universitetsstuderande

Anders Chydenius stiftelse lediganslår härmed stipendier à 1000 euro att sökas för avhandling pro gradu.

Anders Chydenius verksamhet och skrifter präglas av en fördomsfri mångsidighet. Han tog bland annat upp närings- yttrande- och religionsfriheten, frihandel, mänskliga rättigheter, tjänstefolkets ställning och öppenhet inom förvaltningen. I nutida termer kan hans intresseområden framför allt karakteriseras som politiska, ekonomiska och sociala grundläggande rättigheter. Många av dessa frågor är aktuella även idag.

Stipendier beviljas

1) för historisk forskning kring Anders Chydenius och hans miljö

2) forskning som fokuserar på de frågor i dagens samhälle som Anders Chydenius lade vikt vid. Här prioriteras frihet och ansvar inom marknadsekonomin samt öppenhet inom förvaltningen och "informationsfrihet" (Freedom of information). Inga begränsningar beträffande disciplinen inom vilken forskningen bedrivs.

Sänd in en fritt formulerad ansökning jämte följande bilagor: forskningsplan/beskrivning av ämnet för avhandlingen (2-4 sidor) samt utlåtande av handledaren för avhandlingen.

Ansökningen bör vara stiftelsen tillhanda senast den 30 september 2015 och adresseras till Anders Chydenius stiftelse, PB 567, 67701 Karleby. För närmare upplysningar, vänligen kontakta stiftelsens ombud Juha Mustonen, e-post: asiamies@chydenius.net.

Beloppet för ett enskilt stipendium uppgår till 1000 euro. Hälften av beloppet eller 500 euro utbetalas så snart beslut fattats av stiftelsen i början av december. Det återstående beloppet utbetalas sedan avhandlingen granskats och godkänts vid universitetet.


 

  Sök