suomeksi | in english

Viktigaste verk
Bibliografi

Anders Chydenius
- stiftelse
PB 567
67700 Karleby
Tel. +358 (0)6 829 4111
E-mail: asiamies@chydenius.net

Americanska Näfwerbåtar

Texten
Bakgrunden
Kommentarer till texten


Bakgrunden

Kyrkoherden i Gamlakarleby Anders Chydenius avhandling Americanska Näfwerbåtar från år 1753.

Americanska Näfwerbåtar beskriver kanoter beklädda med björknäver som användes av
indianerna och sedermera av nybyggarna i Nordamerika. Ämnet hade Chydenius fått av Pehr Kalm, professor i ekonomi, som åren 1747-51 hade företagit en omtalad forskningsresa till Nordamerika; avhandlingen grundar sig också i huvudsak på Kalms iakttagelser. Chydenius fick inspiration för arbetet även genom sitt intresse för att utveckla samfärdseln i Finland, något som han delade med sin bror Samuel Chydenius. För Anders Chydenius framstod näverbåten som ett billigt och lätt samfärdsmedel, som det var enkelt att bygga och som kunde förena de fjärran om allfarvägarna belägna trakterna i inlandet med kusten, och på så sätt främja den ekonomiska
utvecklingen i dessa områden.

Näverbåtar byggdes också i något exemplar åtminstone vid Åbo Akademi och i Nedervetil, dit Chydenius kort efter dissertationen flyttade som kaplan. Av förståeliga skäl blev näverbåten ändå
inte någon succé bland bönderna.

Americanska Näfwerbåtar berättar om många drag som var typiska för "nyttans tidevarv": fördomsfriheten, inställningen till främmande kulturer, sambandet mellan samfärdsel och ekonomi. Givetvis belyser den också för sin del Anders Chydenius livsgärning.

Kommentarer till texten

Originalupplaga:
AMERICANska NÄfverbåtar, Beskrefna/ och med Wederbörandes tilstädielse/Under Oeconomiæ PROFESSORENS, och Kongl. Wettensk.
Academ. Ledamots/ Herr PEHR KALMS, Inseende/ För Magister Krantsens ärhållande Utgifne/ Och til almänt ompröfwande i Åbo Academies öfre Sal f.m. den 26. Maij 1753. Af ANDERS CHYDENIUS, Österbottninge. Åbo Tryckt, hos Directeuren och Kongl. Boktr. i Stor-Förstendömet Finland, JACOB MERCELL.

Americanska Näfwerbåtar har utkommit också i faksimilupplaga:

Anders Chydenius, Americanska Näfwerbåtar. Magisteravhandling 1753. Amerikkalaiset tuohiveneet. Maisterinväitöskirja 1753. 48 s.
Ill. ISBN 952-90-9726-3. Vaasa 1998.

Boken säljs vid Chydenius-institutet.