på svenska | in english

Keskeinen tuotanto
Bibliografia

Anders Chydenius
- säätiö
PL 567
67700 Kokkola
Puh. (06) 829 4111
E-mail: asiamies@chydenius.net

Keskeinen tuotanto

Verkossa olevat suomenkieliset tekstit:
Amerikkalaiset tuohiveneet
Kansallinen voitto
Anomus uskonnonvapauden toimeenpanosta

Americanska näfwerbåtar. Åbo 1753.
Amerikkalaiset tuohiveneet
Chydeniuksen opinnäyte Turun akatemiassa, kuvaus Pohjois-Amerikan intiaanien kanootin käytöstä ja valmistuksesta.
Svar På samma Fråga (Om bästa sättet at upodla Mosslupna Ängar). Stockholm 1762. Miten sammaloituneita niittyjä voidaan viljellä
Vastaus Kuninkaallisen tiedeakatemian kirjoituskilpailuun.
Svar på samma Fråga (Angående Kärrors Förbättring). Stockholm 1764. Kärryjen parantaminen
Chydenius hyödynsi mekaniikan opintojaan tässä kilpakirjoituksessa.
Wederläggning Af de Skäl, Hwarmed man söker bestrida Öster- och Wästerbottniska Samt Wäster-Norrländske Städerne Fri Seglation. Stockholm 1765. Niiden syiden kumoaminen, joilla yritetään vastustaa Pohjanmaan ja Länsipohjan sekä Länsi-Norrlannin kaupunkien vapaata purjehdusta
Hyökkäys tapulipakkoa vastaan oli ensimmäisiä Chydeniuksen julkaisemia kirjoituksia vuosien 1765-66 valtiopäivillä.
Swar På den af Kgl. Wetenskaps Academien förestälta Frågan: Hwad kan wara orsaken, at sådan myckenhet Swenskt folk årligen flytter utur Landet? Stockholm 1765. Mikä on syynä siihen, että niin monet ruotsalaiset vuosittain muuttavat maasta?
Chydenius pohti oletetun maastamuuton syitä kilpakirjoituksessa, jossa hän samalla jo kehitteli tulevia keskeisiä talous- ja sosiaalipoliittisia näkökantojaan.
Källan Til Rikets Wan-Magt. Stockholm 1765. Valtakunnan voimattomuuden lähde
Chydenius arvosteli erästä merkantilistisen talouspolitiikan keskeistä säännöstä, tuoteplakaattia.
Den Nationnale Winsten. Wördsamast öfwerlemnad Til Riksens Höglofliga Ständer, Af En Deras Ledamot. Stockholm 1765. Kansallinen voitto
Liberalistisen talousteorian selkeä ja tiivis esitys. Chydeniuksen tunnetuin teos.
Omständeligt Swar, På den genom Trycket utkomne Wederläggning af Skriften, Kallad: Källan til Rikets Wanmagt, Jämte Anmärkningar Öfwer De wid samma Källa anstälda Wattu-Prof. Stockholm 1765. Seikkaperäinen vastaus Källan til Rikets Wanmagt -kirjoitukseen kohdistuneisiin arvosteluihin
Chydeniuksen laajin teos.
Berättelse Om Chinesiska Skrif-Friheten, Öfversatt af Danskan. Stockholm 1766. Selostus Kiinan painovapaudesta
Chydeniuksen kääntämässä kirjoituksessa Kiina esitettiin painovapauden mallimaana.
Rikets Hjelp, Genom en Naturlig Finance-System. Stockholm 1766. Valtakunnan auttaminen luonnollisella rahajärjestelmällä
Chydeniuksen rahapoliittiset esitykset eivät olleet uusia, mutta tulenarassa poliittisessa tilanteessa ne aiheuttivat karkotuksen valtiopäiviltä oman puolueen toimesta.
Tal Hållet Vid Vår Allernådigste Konungs, Konung Gustaf III:s Höga Kröning, Den 29 Maji 1772. Stockholm 1772. Kuningas Kustaa III:n korkean kruunauksen kunniaksi pidetty puhe.
Chydenius odotti paljon uudelta hallitsijalta, mutta varoitti tätä toisaalta tyrannian vaaroista.
Svar På Vetenskaps och Vitterhets Samhällets I Götheborg Förestälta Fråga: Huruvida Landthandel för ett Rike i gemen är nyttig eller skadelig, och hvad mon den bidrager til industriens uplifvande eller aftagande? Stockholm 1777. Onko maakauppa valtakunnalle hyödyllistä vai vahingollista, ja missä määrin se vaikuttaa elinkeinojen kehittymiseen tai taantumiseen?
Kaupankäynti maaseudulla oli tarkasti säädeltyä. Chydeniuksen mielestä myös tämän kaupan vapauttaminen hyödyttäisi yhteiskuntaa.
Tankar Om Husbönders och Tienstehions Naturliga Rätt. Stockholm 1778. Ajatuksia talonpoikien ja palvelusväen luonnollisista oikeuksista
Suurta kohua aiheuttaneessa kirjoituksessaan Chydenius vaati palkollisten vapauttamista isäntien mielivallasta ja vapaiden työmarkkinoiden luomista.
Memorial, Angående Religions-Frihet. Stockholm 1779. Anomus uskonnonvapauden toimeenpanosta
Todennäköisesti Kustaa III:n aloitteesta syntyneessä muistiossa vaadittiin ulkomaalaisille oikeutta oman uskontonsa harjoittamiseen.
Predikningar öfver Tio Guds Bud. Homiletiska försök. Vol. III. St. 2. Upsala 1781 - 1782. Saarnoja kymmenestä käskystä
Chydenius kirjoitti nämä saarnat kirjoituskilpailua varten.
Predikningar öfver Andra Hufvudstycket i Catechesen. Homiletiska försök. Vol. VI. St. 2. Stockholm 1784. Saarnoja katekismuksen toisesta pääkappaleesta.
Om Saltpetter-Sjuderierna, särledes i Österbotten. Skrifter af Sällskapet för Allmänne Medborgerlige kunskaper II. Stockholm 1795. Salpietarikeittämöistä, erityisesti Pohjanmaalla
Ruudin keskeistä raaka-ainetta pyrittiin valmistamaan myös kotimaassa, ja Chydenius oli mukana myös tässä työssä.
Tankar om Koppympningen För Finlands Allmoge. K. Finska Hushållnings-Sällskapets Handlingar 1. Åbo 1803. Ajatuksia rokonistutuksesta Suomen kansalle
Chydenius oli rokonistutuksen uranuurtajia 1750-luvulla, mutta viisikymmentä vuotta myöhemmin hänen näkemyksensä olivat jo vanhentuneita: isorokkorokotus (vaksinaatio) teki tuloaan.