suomeksi | in english
Inledning

Frihetstidens Sverige
Idéer på frammarsch
Vetenskapen i nyttans tjänst
Merkantilismen
Politiska livet
Anders ungdom
Nyttans tid i Nedervetil
Kampen om seglationsfriheten
Näringarnas balans
Tryckfriheten
Rikets hjelp
Chydenius och Gustav III
Mänskliga rättigheter
Herden
Chydenius och musiken
Kyrkobyggare
Chydenius och eftervärlden


Anders Chydenius
- stiftelse
PB 567
67700 Karleby
Tel. +358 (0)6 829 4111
E-mail: asiamies@chydenius.net

Kampen om seglationsfriheten
Stapeltvånget
Chydenius andel
En ny kamp

Stapeltvånget

Handelsordinantian från år 1617 bestämde bl.a, att de österbottniska handelsmännen fick föra sina produkter endast till två stapelstäder, Åbo och Stockholm.

Koncentreringen av utrikeshandeln var typisk merkantilistisk politik.I bakgrunden hittas storhandlarna i Stockholm och deras monopolföretag. Representanter för både Österbotten och Västerbotten försökte redan på 1600-talet få en ändring i saken.

Under riksdagarna 1760-61 verkade representanterna för Österbotten - speciellt rådman Petter Stenhagen från Gamlakarleby mycket aktivt. Erforderliga tre stånd fanns redan bakom ett positivt beslut, men saken lämnades att begrundas av riksrådet.Chydenius andel

För att bekämpa stapeltvånget sändes även Anders Chydenius till riksdagarna 1765-66. Man hade i Gamlakarleby lagt märke till att han var en ivrig anhängare av frihetstankar och hade en vass penna.

Strax i början av riksdagarna utkom Chydenius' skrift mot handelstvånget. Han avfärdade borgarståndets påstående, att det i handelstvånget var fråga om borgarståndets privilegier.

Chydenius visade även, vilken skada hela samhället åsamkades av att den ekonomiska makten koncentrerades till storborgarna i Stockholm.

Beslutet att ge Gamlakarleby, Uleåborg, Vasa och Björneborg handelsrättigheter med utlandet fick slutligen stöd av de erforderliga tre ständerna.

Betydelsen av Chydenius' andel i erhållandet av stapelrättigheterna har ofta överbetonats. Han kom med i ett skede, då de avgörande stegen redan tagits; t.ex. Petter Stenhagens verksamhet och skrifter har haft en större andel. Chydenius' skarpa propaganda var ändå betydande: den uppmuntrade seglationsfrihetens försvarare och lamslog motståndare. Åt Chydenius själv gav just den här kampen impulsen att närmare börja forska i näringsfrihet.En ny kamp  

År 1774 framlade regeringen överraskande ett förslag, att koncentrera Österbottens utrikeshandel till en ny stad som skulle grundas för ändamålet; nämligen Kaskö. De andra städernas stapelrättigheter skulle inställas. I bakgrunden låg igen Stockholms storhandlares intressen.

Planen väckte orolighet i Österbotten. Anders Chydenius publicerade en artikel, i vilken han påvisade stapelrättigheternas stora betydelse för Österbotten och hela nationens välfärd.

Chydenius' verksamhet hade troligen större betydelse 1774 än 1765. Enligt ett beslut år 1777 fick Gamlakarleby och Uleåborg behålla sin stapelrättighet.

Det att handeln utomlands blev fri hade en stor inverkan på den framtida utvecklingen för städerna i Österbotten. Speciellt skeppsredarverksamheten, som passade bra ihop med båtbyggandet och exporten av tjära, växte betydligt. Under toppåret 1830 var Gamlakarleby handelsflotta den största i Finland.

BALANS MELLAN FRIA NÄRINGAR

Meningen är icke den, som hvar enskild icke hade af naturen i sin vilja ett emot staten stridande intresse; men den jemnvigt, näringarna i sin frihet stadna uti, är den samma, som hindrar arbetarena att dermed skada hvarandra och staten i den grad som annars sker. Menniskoslägtet liknar i denna delen alldeles ett haf, hvarest den ena vattukolumnen med oändliga tryckkrafter hvart ögonblick verkar uppå den andra, men en lika svår tryckkraft till baka åstadkommer, att dess yta likväl jemn och horisontel, och det alldeles utan några särskilda stängsel eller bommar för hvarje kolumn eller något konstigt arbete.